Motie "Laat Den Haag niet de toekomst van duurzame veehouders bedreigen"

Op 22 mei 2017 heb ik onderstaande motie ingediend bij de gemeenteraad van Enschede. Deze motie is aangenomen en zo is een actieve lobby naar Den Haag gestart. Het doel is dat duurzame veehouders die binnen alle milieunormen werken hun bedrijf voort kunnen zetten. Want dat willen we allemaal, maar de nieuwe fosfaatregelgeving maakt dit heel erg moeilijk. 

Het zou heel mooi zijn als andere gemeenteraden en Provinciale Staten ook met deze tekst aan de slag gaan. Verspreid en pas vooral aan dus! Meer informatie staat online bij D66 Enschede

Overigens, het is al eens voorgekomen dat mensen en media dachten dat het probleem opgelost was. Maar dat was echt niet zo, want na 2017 moeten de extensieve veehouders ook ontzien worden! 

De motietekst bevat ook verwijzingen naar de uitspraak van de rechter en de halsstarrige reactie van de staatssecretaris daarop. 

 


Motietekst zoals aangenomen door gemeenteraad Enschede

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op 22 mei 2017,

Constaterende dat:

 • verduurzaming van de landbouw en veeteelt hoog op alle politiek-bestuurlijke agenda’s staat

 • sprake is van een veelheid en complexiteit van regels die moeten leiden tot een verminderde belasting van het milieu voor en door de gehele agrarische sector

 • het voor (de meeste) gemeentebesturen juist ook de ontwikkeling van kleinschalige extensieve veehouderij is die hierbij telt

 • de veelal kleinschalige extensieve veehouders die binnen alle milieunormen werken, dus zonder uitzondering (derogatie), in dezen “duurzaam” kunnen worden genoemd

 • als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving omtrent fosfaatproductie duurzame veehouders de nieuwe mestwetgeving lijken te vrezen, waardoor zij (en zij die het overwegen te worden) hun initiatieven mogelijk niet doorzetten

 • zij daarbij argumenten hanteren die wijzen op ondoordachte en ongewenste (neven)effecten van op zichzelf nodige en wenselijke fosfaatregelgeving

 • het (erbij) houden van zeldzame runderrassen door bepaalde duurzame veehouders bijdraagt aan biodiversiteit en deze ontwikkeling mede om die reden lokaal wordt toegejuicht

 • de rechter onlangs (4 mei jl.) een uitspraak heeft gedaan die deze bezorgde duurzame veehouders — op zijn zachtst gezegd — geen ongelijk geeft, en wijst op inconsistent beleid

Overwegende dat:

 • lokale gemeenschappen bijzonder gebaat zijn bij duurzame initiatieven op het terrein van veehouderij en stad en platteland zo makkelijker met elkaar in verbinding blijven

 • duurzaam ondernemen moet worden beloond i.p.v. bestraft

 • duurzame veehouders recht hebben op een heldere, consistente en consequente houding van de overheid, zeker ook op terrein van milieubeleid

 • ook boerenbedrijven die kleinschalig, duurzaam en extensief werken in onze gemeenten duurzaam plek moeten hebben en steun verdienen i.p.v. stress

 • het te gek voor woorden is dat deze duurzame veehouders die binnen alle milieunormen werken zouden moeten stoppen omdat zij de gevolgen vrezen van mestwetgeving, terwijl beiden precies hetzelfde doel dienen: een beter milieu

 • tot op heden Den Haag geen heldere besluiten heeft genomen die deze onwenselijke inconsistentie voor deze doelgroep voldoende wegneemt

 • de staatssecretaris in zijn reactie van 12 mei jl. op de uitspraak van de rechter ook aan de urgentie van de problematiek voor deze doelgroep voorbij lijkt te gaan en vooral inzet op tijd kopen voor juridisch getouwtrek

 • het dus noodzakelijk is om vanuit de gemeenten  de wetgever op te roepen te stoppen met deze onacceptabele uitwerking van het mestbeleid die leidt tot een tegenovergesteld effect, namelijk een zwaardere milieubelasting

Spreekt uit:

 • in Enschede, Twente en eigenlijk heel Nederland een toekomst te willen waarin boerenbedrijven die binnen alle milieunormen werken een plek kunnen hebben

Draagt het college op:

 • dit standpunt actief onder de aandacht te brengen bij

  • beslissers in Den Haag zoals Eerste Kamer, Tweede Kamer en regering

  • dagelijks bestuur en volksvertegenwoordiging van lokale overheden zoals de andere Twentse gemeenten en de provincie Overijssel en samen met deze lokale overheden op te trekken

 • terug te rapporteren aan de raad over de reacties en uitkomsten op belangrijke momenten zoals bijvoorbeeld de behandeling van de wet in de Kamers en de raad te adviseren over verdere benodigde acties

En gaat over tot de orde van de dag.


 

Vic van Dijk, D66

 


Dit is een verouderde versie van de motietekst, versie 4 5-5-2017. Deze versie ging te diep in op de inhoud van het beleid en is daarom aangepast naar bovenstaande versie. 

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op 22 mei 2017,

Constaterende dat:

 • de Nederlandse melk- en vleesveehouderij onder de noemer “meststoffenwet” te maken krijgt met nieuwe wet- en regelgeving rondom fosfaatproductie vanwege het door de Europese Unie ingestelde fosfaatplafond

 • meerdere kleinschalige duurzame extensieve veehouders stellen dat

  • de fosfaatrechten boeren dwingen zoveel mogelijk productie uit een koe te halen en zo intensivering onvermijdelijk wordt

  • de peildatum van 2 juli 2015 het startende kleinschalige veehouders onmogelijk maakt uit te breiden naar een rendabel aantal stuks vee, dus zij genoodzaakt zijn te stoppen

  • al hun mest direct ten goede komt aan het land waar hun vee graast en zo onder het fosfaatplafond blijven

  • vleesveehouders formeel pas op 17 februari 2017 konden weten dat de fosfaatregelgeving die per 1 maart 2017 in werking is getreden als gevolg van een reparatie ook voor hen zou gelden

 • juist deze kleinschalige extensieve duurzame veehouders zorgen voor biodiversiteit door (er) oud-Hollandse zeldzame runderrassen (bij) te houden, deze rassen worden de dupe bij intensivering en hierdoor in voortbestaan bedreigd

 • de voorzieningenrechter op 4 mei 2017 heeft geoordeeld dat de staat een vergelijkbare veehouder onevenredig benadeelt

 • dergelijke veehouders in Enschede, Twente en heel Nederland te vinden zijn

Overwegende dat:

 • het doel van de meststoffenwet, het terugdringen van fosfaatuitstoot, goed is voor een duurzame toekomst

 • de raad niet begrijpt hoe het kan dat genoemde kleinschalige duurzame extensieve veehouders zich genoodzaakt zien te stoppen met hun bedrijf, immers zijn deze bedrijven niet de oorzaak van de mestproblematiek die is ontstaan door de extreme groei van de intensieve melkveehouderij na afschaffing van het melkquotum

 • ondanks media-aandacht en aandacht van politiek Den Haag deze veehouders nog niet uit de problemen menen te zijn

 • de veehouders meerdere oplossingsrichtingen zien die samengaan met de nieuwe fosfaatregelgeving

 • Nederland zich dient te houden aan de FAO convenanten uit 1992 en 2007 aangaande het behouden van (agro) biodiversiteit en daarmee de voedselzekerheid van een land

 • stad en platteland makkelijker met elkaar in verbinding blijven met deze boeren die direct aan de consument leveren

 • duurzaam ondernemen moet worden beloond i.p.v. bestraft

Spreekt uit:

 • in Enschede, Twente en eigenlijk heel Nederland een toekomst te willen waarin boerenbedrijven die kleinschalig, duurzaam en extensief werken een plek kunnen hebben

Draagt het college op:

 • dit standpunt actief onder de aandacht te brengen bij

  • beslissers in Den Haag zoals Eerste Kamer, Tweede Kamer en regering

  • dagelijks bestuur en volksvertegenwoordiging van lokale overheden zoals de andere Twentse gemeenten en de provincie Overijssel en samen met deze lokale overheden op te trekken

 • terug te rapporteren aan de raad over de reacties en uitkomsten op belangrijke momenten zoals bijvoorbeeld de behandeling van de wet in de Kamers en de raad te adviseren over verdere benodigde acties

En gaat over tot de orde van de dag. 

Vic van Dijk, D66

 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

 • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

Wanneer u dit formulier verzendt verschijnt uw reactie na goedkeuring openbaar onderaan deze blog. U bepaalt zelf of u uw naam en het onderwerp van uw reactie invult. De reactie en uw eventuele naam en het onderwerp worden opgeslagen in de database van de website, zodat de website de reacties (na goedkeuring) kan tonen. Zie voor meer informatie de privacyverklaring

Onderdeel van dossiers

Na afschaffing van het melkquotum in 2015 zijn Nederlandse melkveehouders flink gaan uitbreiden. Zodoende produceert Nederland te veel fosfaat (zit in mest) en moet Nederland van de Europese Unie de mestproductie terugschroeven. Dus is per 2017 een ingewikkeld systeem van fosfaatrechten ingevoerd.

Gerelateerde zaken

Goed nieuws! Minister Carola Schouten laat de Tweede Kamer weten dat vleesveehouders geen fosfaatrechten hoeven te kopen. Want, zij dragen niet bij aan het fosfaatprobleem in de melkveehouderij. Dit is precies wat ik vorig jaar in een raadsmotie heb beschreven.

Bij zomervakantie kregen inwoners van Enschede maar twee weken buiten die vakantie de tijd om een bestemmingsplan in te zien. Mijn motie maakt daar vier weken van en is in de laatste raadsvergadering van de gemeenteraad 2014-2018 unaniem aangenomen! 

Op 22 mei 2017 heeft de gemeenteraad van Enschede de motie “Laat Den Haag niet de toekomst van duurzame veehouders bedreigen” aangenomen. Het debat kan online teruggekeken worden. Ik ben erg trots dat we in de raad op hoofdlijnen deze ingewikkelde kwestie besproken hebben en het college nu tot actie overgaat.

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft per brief aan de Tweede Kamer gereageerd op de uitspraken van de rechtbank over het fosfaatreductieplan. Helaas, de staatssecretaris doet niet zijn best te begrijpen waarom de rechtbank tot haar oordeel is gekomen. Hij wil slechts het oordeel aanvechten. Ik zal een paar voorbeelden geven. 

Door alle aandacht voor onze actie verzamel ik steeds meer informatie over mest. Door interessante gesprekken realiseer ik me nu dat de productie van mest (door koeien) en het opbrengen van mest (op een akker bijvoorbeeld) juridisch twee verschillende zaken zijn. Voor het ene gelden fosfaatrechten, voor het andere derogatie. Het was al ingewikkeld, het wordt nu nog complexer.

Op 4 mei 2017 heeft de rechtbank de Regeling fosfaatreductieplan 2017 voor een aantal extensieve melkveehouders buiten werking gesteld. Ik probeer hier een samenvatting en de betekenis van deze uitspraken te geven.

Onze actie is van start! Ik heb een concept-motie opgesteld en verspreid onder veel gemeenteraadsleden. Een persbericht is de deur uit en nu is het hopen op aandacht voor de kleinschalige, duurzame en extensieve veehouders. 

Meststoffenbeleid uit Den Haag bedreigt nog steeds kleinschalige, duurzame en extensieve veehouders. Daarom roept D66 Enschede op tot actie in alle gemeenteraden, te beginnen in Twente. Want het kan niet waar zijn dat duurzaam boeren onmogelijk wordt gemaakt.

Vandaag heeft de rechtbank in een kort geding besloten om de Regeling fosfaatreductieplan 2017 voor een aantal extensieve melkveehouders buiten werking te stellen. Dat is nogal wat.