Motie voor meer tijd inzien bestemmingsplan bij vakantie

Bij zomervakantie kregen inwoners van Enschede maar twee weken buiten die vakantie de tijd om een bestemmingsplan in te zien. Mijn motie maakt daar vier weken van en is in de laatste raadsvergadering van de gemeenteraad 2014-2018 unaniem aangenomen! 

Overigens ligt een bestemmingsplan altijd minimaal zes weken ter inzage. Maar dat kon dus voor een groot deel in de zomervakantie zijn. Nu de motie is aangenomen hebben inwoners minimaal vier weken buiten de zomervakantie de tijd om het bestemmingsplan te lezen en een mening te vormen. Na de inzage kun je een zienswijze indienen bij de gemeente. En dan is het wel zo fijn om ook met je buren en andere mensen gesproken te kunnen hebben buiten de vakantie. 

Motie “Verlenging inzagetermijn bestemmingsplannen bij zomervakantie”

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op 12 maart 2018, besprekende “Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied Noordwest - Twekkelerhof"”,

Constaterende dat:

 • deze wijziging van het bestemmingsplan gedeeltelijk in een vakantieperiode ter inzage heeft gelegen
 • de wetgever verplicht tot terinzagelegging gedurende zes weken, maar geen uitspraak doet over vakanties
 • uit discussie in de stadsdeelcommissie West over dit bestemmingsplan onduidelijkheid oprees omtrent het beleid van de gemeente Enschede betreffende het wel of niet ter inzage leggen tijdens vakantieperioden. In de Nota beantwoording zienswijzen is aangegeven dat een ontwerp-plan minimaal 2 weken buiten de zomervakantie ter inzage ligt. 
 • inwoners aangaven inzage buiten de vakantieperioden te willen

Overwegende dat:

 • de raad aan belanghebbenden optimaal de gelegenheid wil bieden een oordeel te vormen over een ontwerp-bestemmingsplan en andere zaken die ter inzage liggen
 • belanghebbenden hiertoe buiten de vakantieperioden voldoende tijd moeten hebben om een ontwerp-bestemmingsplan in te zien omdat lezen, overleggen, vragen stellen aan de gemeente, samen een mening vormen en deze opschrijven in een zienswijze, het efficiëntst zal plaatsvinden buiten vakantieperioden
 • belanghebbenden een zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn moeten indienen. Meestal is dat de betreffende zes weken, tenzij een andere termijn is bekendgemaakt.
 • een langere inzagetermijn van een ontwerp-bestemmingsplan bij vakantie enkele weken vertraging op kan leveren maar dit beperkt is ten opzichte van de totale doorlooptijd
 • de huidige twee weken inzagetijd buiten de zomervakantie onvoldoende is

Draagt het college op:

 • de inzagetermijn voor ontwerp-bestemmingsplannen en andere stukken die in de zomervakantie ter inzage liggen te verlengen, dusdanig dat deze minimaal 4 weken buiten de zomervakantie ter inzage liggen

En gaat over tot de orde van de dag.


Vic van Dijk, D66
Piet van Ek, SP
Margriet Visser, EnschedeAnders.nl
Anita Sempel, GroenLinks
Eric van der Aa, CDA
 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

 • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

Wanneer u dit formulier verzendt verschijnt uw reactie na goedkeuring openbaar onderaan deze blog. U bepaalt zelf of u uw naam en het onderwerp van uw reactie invult. De reactie en uw eventuele naam en het onderwerp worden opgeslagen in de database van de website, zodat de website de reacties (na goedkeuring) kan tonen. Zie voor meer informatie de privacyverklaring

Gerelateerde zaken

22 mei 2017

Op 22 mei 2017 heeft de gemeenteraad van Enschede de motie “Laat Den Haag niet de toekomst van duurzame veehouders bedreigen” aangenomen. Het debat kan online teruggekeken worden. Ik ben erg trots dat we in de raad op hoofdlijnen deze ingewikkelde kwestie besproken hebben en het college nu tot actie overgaat.

5 mei 2017

Op 22 mei 2017 heb ik onderstaande motie ingediend bij de gemeenteraad van Enschede. Deze motie is aangenomen en zo is een actieve lobby naar Den Haag gestart. Het doel is dat duurzame veehouders die binnen alle milieunormen werken hun bedrijf voort kunnen zetten. Want dat willen we allemaal, maar de nieuwe fosfaatregelgeving maakt dit heel erg moeilijk.